Genealogie familie Van de(r) Tonnekreek
Voorna(a)m(en):  Familienaam: 
[Geavanceerd zoeken]  [Familienamen]

Documenten


Treffers 1 t/m 50 van 55     » Zie Galerij

    1 2 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1
13 aug 1665. Doktersrekening
13 aug 1665. Doktersrekening
Sara werd aan enige oude zweren aan de benen genezen en Heijndrijck werd genezen van een grote ontsteking in zijn oog en een zweer aan de oogkas.
 
2
1661, rekening van de kleermaker
1661, rekening van de kleermaker
Hij maakt voor de armen enige kleding, waaronder voor Jan Isebrants zoon een pak en voor zijn dochter een rok.
 
3
1661-1662. De uitbesteding van 2 kinderen van Jan Isebrantse
1661-1662. De uitbesteding van 2 kinderen van Jan Isebrantse
Zij worden uitbesteed bij Jan Cranenburg bij de Tonnekreeck. Het gaat hier om Sara voor de kost en Heijndrick voor 42 gulden.
 
4
1665-1666 Uitbesteding twee kinderen van Jan Isebrantse
1665-1666 Uitbesteding twee kinderen van Jan Isebrantse
Het gaat hier om 7)Bastiaan Jan IJsbrantsse van 7 jaar bij Elias Meijer 42 gulden en om 10)Hendrick Jan IJsbrantsse van 11 jaar bij Jan Jacobsse Pons voor 36 gulden.
 
5
28 aug 1669. Doktersrekening
28 aug 1669. Doktersrekening
De dokter heeft Heijndrick geprobeerd te genezen met medicatie op 5, 7, 8 en 10 augustus 1669, maar Heijndick heeft het niet gehaald. De dokter brengt wel 1 gulden en 10 stuivers in rekening.
 
6
Doop Sara, 23 mei 1649
Doop Sara, 23 mei 1649
 
7
doopinschrijving Jan 1670
doopinschrijving Jan 1670
 
8
Huwelijk tussen Jan en Neeltje Bastiaans, 14 okt 1657
Huwelijk tussen Jan en Neeltje Bastiaans, 14 okt 1657
 
9
Isbrandt *1642, ondertrouw 1668
Isbrandt *1642, ondertrouw 1668
De inschrijving van de ondertrouw van Isbrand in de kerk van Ooltgensplaat. Isbrand gebruikt in 1668 nog niet de achternaam 'van de Tonnekreek'. Als duiding voor de juiste persoon wordt toegevoegd 'uit het Willemstadse land':
Isbrand Jansz, j.m. gebooren in het Willemstadse land, met
Neeltje Jans, wed. van Jan Jacobsz Blom,
beijde woonende alhier.
 
10
Isbrandt, *1642, 2e huwelijk 1689
Isbrandt, *1642, 2e huwelijk 1689
na het overlijden van Neeltje Jans trouwt Isbrandt in 1689 met Willemtje Jacobs Slis
 
11
Isbrandt, *1642, 3e huwelijk 1700
Isbrandt, *1642, 3e huwelijk 1700
Isbrandt trouwt na het overlijden van zijn 2e vrouw Willemtje Slis met Teuntje Gerrits Stamper op 20 juli 1700.
 
12
Isbrandt, *1642, akte 1686
Isbrandt, *1642, akte 1686
ondertekening akte door Jacob, broer van de overleden vrouw van Jan, Neeltje
 
13
Isbrandt, *1642, document 1678
Isbrandt, *1642, document 1678
Jan van Roon heeft een huisje, schuurtje ed aan de Oudelandse Drogendijk verkocht aan Isbrant Jansz voor een bedrag van 214 gulden. Te betalen 40 gulden contant en de volgende jaren per mei een bedrag van 30 gulden. Jaarlijkse rente van 2,5%.
Transcriptie:
Jan Cornelis van Roon als in huywelijk
hebbende de naergelaten weduwe van
Bastiaen Tonisz den Os, heeft den
15 april 1678 getransporteert aen
Isabrant Jansz van de Tonnekreecke
seeckere huysien, schuyrtien, ende voorderen
gevolge staende ende gelegen alhier
ten gedoogen ende tot simpel weder-
Seggens van den Wel Edelen Ambachts
Heere op den Oudelantschen Droogendijck
jegens de hoeve gebout werdende door
Bastiaen Cornelis Hacke, sonder last van
Chijns ofte rente om ende voorde
somme van tweehondert en veertien
Carolus gulden en drie gulden drie stuyvers
voor den transportant huysvr
tot rantsoen te betaelen met
veertigh gulden ende de voorszegde drie
gulden drie stuyvers contant ende
dan voorts alle jaeren daeraenvol-
gende telckens prima meij dage
dertigh guldens vrij suijver gelt
van alles daer van den 40 penning wert
verantwoort ter somme van 4 guldens 17 stuyvers 14 penningen.
 
14
Isbrandt, *1642, doop 1642
Isbrandt, *1642, doop 1642
doopboek
 
15
Isbrandt, *1642, lidmaatschap 1665
Isbrandt, *1642, lidmaatschap 1665
Isbrandt wordt opgenomen in de kerk van Ooltgensplaat als lidmaat per 1 juli 1665
 
16
Isbrandt, *1642, overlijden 1705
Isbrandt, *1642, overlijden 1705
registratie in gaarder voor overlijden op 20 sept 1705
 
17
Jan, *1612, 1612 Doopinschrijving op 22 juli 1612
Jan, *1612, 1612 Doopinschrijving op 22 juli 1612
 
18
Jan, *1612, 1639 Ondertrouwinschrijving
Jan, *1612, 1639 Ondertrouwinschrijving
Ondertrouwinschrijving tussen Jan Isebrants, jm en Aaghtje Cornelis, jd op 31 december 1639 in Fijnaart. Het huwelijk vond plaats op 15 januari 1640.
 
19
Jan, *1612, 1643 koop huis
Jan, *1612, 1643 koop huis
LET OP handtekening van Jan. Hij maakt er zelf "Jan Isenbrants" van.

Transcriptie van de koopacte

Conditien van een huijsken bij Jan
Geertsen Arbeijder Vercost aen
Jan IJsbrantsen, Bosman, Staende
aende Westsijde vanden Rijng vanden
kerckhove

Conditien waerop Jan Geertsen arbeij-
der, heeft vercocht seeckere huijsinge
ende erve staende ende gelegen aende
Westsijde vande Ringe vande kerckhove
alhier Noorden de huijsinge Hendrick
blancke ende zuijdende huijsinge aen
vande vercooper, in alles manieren als
xxxx vercooper heeft bewoont ende
XXXX XXXX
XXXX sal den cooper de voorsegde huijsinge aenxxxx
soo haest de xxestinge is geschiet, ende alsdan betaelde,
gereet opde xxx de somme van een hondert
vijftich gulden, ende voorts alle jaeren een hondert gulden
tot volle betaelinge toe vande coop vande voorsegde huijsinge ende
erve, xxijnde int geheel den coop vijffhondert
t'seventich gulden,
des heeren jaarlijckxen Chijns neempt den cooper
tot sijne laste van sints marten lestleden sonder
costen ende sal den cooper mede betaelen alle oncosten
van xxxx xxxxxx proclametien xxxxxx ende andere
daeraen dependeren,
XXX deb vercooper de voorsegde huijsinge ende erve t'allen
tijde te xxxx ende claeren, los vrij ende quijt jegens
xxx xxx onder verbant van sijns persoon ende
goederen, sonder verhouden ende sijn xxx naerderen xxx
borge ende stellen,
xxx sal den cooper den xxx van huijsinge van den
vercooper xx xxx, moen salst gebruijcken xx xx xx
anckeren ofte balcken leggen soot hem gelieft
Aldus gecocht in Willemstadt bij Jan IJsebrantsen,
bosman, op de voorsegde conditien desen 19e september
1643, ter oirconde bij den vercooper ende cooper dese
onderteeckent, in presentie de getuijgen die dese
mede geteeckent hebben

 
20
Kok, Wessel Frederik, *1878, huwelijk 1897
Kok, Wessel Frederik, *1878, huwelijk 1897
trouwboekje
 
21
locatie Tonneblock
locatie Tonneblock
Overzicht gepachte blocken in de polder Den Ruijgenhill
 
22
Poeps, Aert, *1723 (zoon van Aatje van de Tonnekreek), doop 1723
Poeps, Aert, *1723 (zoon van Aatje van de Tonnekreek), doop 1723
doop van Aert onėgt
 
23
Tonnekreek, Izebrand, van de, *1781, handtekening 1827
Tonnekreek, Izebrand, van de, *1781, handtekening 1827
bij geboorte van de drieling
 
24
Tonnekreek, van de, Aren, *1736, doop 1736
Tonnekreek, van de, Aren, *1736, doop 1736
Doopakte van Aren (5 augustus 1736) als kind van 'Eijsbrand Janse' van de Tonnekreek en Maetie Janse van St Annaland. Tante Cornelia Jans was getuige.
 
25
Tonnekreek, van de, Aren, *1820, handtekening 1864
Tonnekreek, van de, Aren, *1820, handtekening 1864
handtekening van Aren en zijn broer Jacob. Jacob kort Tonnekreek af naar T.Kreek, terwijl Aren zijn achternaam voluit schrijft.
 
26
Tonnekreek, van de, Arend, *1820, geboorte 1820
Tonnekreek, van de, Arend, *1820, geboorte 1820
Geboorteakte van Arend op 2 december 1820, waarin wordt verklaard dat hij op 30 november 1820 is geboren.
 
27
Tonnekreek, van de, Arij,*1839, militair paspoort 1867
Tonnekreek, van de, Arij,*1839, militair paspoort 1867
Paspoort verkregen na tijd in Nieuw Oost-Indiė
 
28
Tonnekreek, van de, Ewoud, *1819, Nationale Militie 1854
Tonnekreek, van de, Ewoud, *1819, Nationale Militie 1854
Bewijs van voldoening aan de Nationale Militie
Let op de lengte van Ewoud: 1 el en 710 strepen zijnde 1,71 meter.
Voor wie Ewoud als plaatsvervanger diende wordt nog onderzocht
 
29
Tonnekreek, van de, IJsbrand, *1781
Tonnekreek, van de, IJsbrand, *1781
Krantenbericht uit de Nederlandsche Staatscourant van 3 maart 1827.
 
30
Tonnekreek, van de, IJsbrand, *1866
Tonnekreek, van de, IJsbrand, *1866
Bewijs van voldoen aan Nationale Militie. IJsbrand was eerst vrijgesteld omdat hij de enige zoon was. Later nam hij als plaatsvervanger de 2-jarige dienstplicht over van Leendert Snijder voor een bedrag van 400 gulden voor de jaren 1886-1888.
 
31
Tonnekreek, van de, Isbrant, *1698, aankoop grond, aug 1750
Tonnekreek, van de, Isbrant, *1698, aankoop grond, aug 1750
"Men adverteert een ijder bij deesen dat Johannis Zaaijer van meeninge is, omme naar de expiratie der gebooden voor deesen Edelachtbare geregte bij giffte over te dragen aan en de ten behoeve van IJsebrant van de Tonnekreek wonende onder deese jurisdictie

seekere drie meedjes land groot een gemet 57,5 roede, ten deele tot boomgaart beplant en 't resterende gedeelte tot een misput ende betimmert met een schuur, die ten quohiere gequoteert is nombre 324 en dat nevens gemelte Plantagie en schuur daar op staande, welk land en timmeragie geleegen en staande is in de polder den Nieuwenblok onder de jurisdicttie van Adolphsland;
ytem een huis, schuur, keet en bargh, staande aan het buijtenbeloop van den dijk om de polder den Grootenblok ten quohiere der verpondinge gequoteert no 229.
Ysser yemand die eenig regt, actie, pretens toe offte aanseggingh op de voornoemde timmeragie en land heefft, die kome staande de gebooden offwel op den dagh van giffte die bij het laatste geboot sal werden bekent gemaakt voor den edelachtbare geregte voornoemd en justitueere haar actie soo te raade, men sal haar hooren en regt doen
SEG HET VOORT
Dit is het vierde geboot den 9de augustus 1750. En sal den dagh van giffte wesen op vrijdagh den 14den dito des namiddags ten twee uuren.
 
32
Tonnekreek, van de, Isbrant, *1698, gaarder overlijden, 20 feb 1770
Tonnekreek, van de, Isbrant, *1698, gaarder overlijden, 20 feb 1770
"20 dito [ february] billiet uytgegeven aan Johannis Blanken om op Den Bommel begraven te werden IJsebrant van de Tonnekreek en voor 't regt ontfangen 3,-,- gulden"
 
33
Tonnekreek, van de, Isbrant, *1698, ondertrouw, 7 juli 1730
Tonnekreek, van de, Isbrant, *1698, ondertrouw, 7 juli 1730
"Op den 7 julij 1730 in wettige ondertrou opgenomen Ysbrand Janse van de Tonnekreek j.m. met Matje Janse van Sintanneland, wedue van Hendrick Gerritse Tichelman, beide woonende onder Den Bommel, hier getrout den 30 julij"
 
34
Tonnekreek, van de, Isbrant, *1698, weeskamerarchief Ooltgensplaat 6 april 1707.
Tonnekreek, van de, Isbrant, *1698, weeskamerarchief Ooltgensplaat 6 april 1707.
Hierin worden de drie nagelaten kinderen van Jan Isbrantse en Leuntje Braber voor jaarbedragen (Isbrant 30 gulden, Neeltje voor 16 en Jannetje voor 28) uitbesteed aan inwoners van Ooltgensplaat.
"Isbrant Janse van de Tonnekreek out omtrent 8 jaren besteed van heden aff tot meij 1708 aen Corn. Janse Kempenaar voor 30,-,- gulden"
 
35
Tonnekreek, van de, Isbrant,*1698, huwelijk 1730
Tonnekreek, van de, Isbrant,*1698, huwelijk 1730
huwelijk tussen Isbrant en Maatje Janse van Sint Anneland in 1730
 
36
Tonnekreek, van de, Izebrand, *1781, doop 1781
Tonnekreek, van de, Izebrand, *1781, doop 1781
Doopakte dd 30 sept 1781 van Izebrand als zoon van 'Arent Izebrands' en Johanna Looij. Tante Leuntje Izebrands was getuige.
 
37
Tonnekreek, van de, Jan, *1732, doopregistratie Den Bommel, 22 mei 1732
Tonnekreek, van de, Jan, *1732, doopregistratie Den Bommel, 22 mei 1732
"den 22 dito [meij] gedoopt Jan
ouders Ysebrand Janse van de Tonnekreek
Matje Jans van Sintanneland
getuigen Merry van Sintanneland
 
38
Tonnekreek, van de, Leuntje, *1734, doop Den Bommel, 3 oct 1734
Tonnekreek, van de, Leuntje, *1734, doop Den Bommel, 3 oct 1734
"nog den 3 dito [october] is gedoopt Leuntje
ouders Ysebrand Janse van de Tonnekreek
Matje Jans van Sintannelant
getuige Jacomijntje Jans van Sintannelant
 
39
Tonnekreek, van de, Neeltje *1694, rekening 1737
Tonnekreek, van de, Neeltje *1694, rekening 1737
Rekening van dokter Jan van Ouwenallen tijdens haar ziekte.
Het eerste bezoek van de dokter was op 19 januari 1737 en vervolgens minstens 1 keer per dag. Hij begon met een aderlating, maar het mocht allemaal niet baten. Na 6 dagen overleed Neeltje.
 
40
Tonnekreek, van de, Pieter,*1928
Tonnekreek, van de, Pieter,*1928
Bewijs van Nederlanderschap, 1948
 
41
Tonnekreek, van de, Stoffel *1861, uittreksel geb register
Tonnekreek, van de, Stoffel *1861, uittreksel geb register
Hier krijgt Stoffel per abuis een 'r' in het tussenvoegsel van zijn achternaam.
 
42
Tonnekreek, van de, Stoffel, *1861
Tonnekreek, van de, Stoffel, *1861
Huwelijksakte van 19 maart 1885, waarmee Stoffel de eerste Van deR Tonnekreek wordt.
 
43
Tonnekreek, van de, Stoffel, *1861, geboorte 1861
Tonnekreek, van de, Stoffel, *1861, geboorte 1861
Op deze geboorteakte wordt Stoffel ingeschreven als "van DE Tonnekreek".
Later tijdens zijn huwelijk wordt abusievelijk een R toegevoegd en heten al zijn volgelingen "van DER Tonnekreek".
 
44
Tonnekreek, van der, Arie *1896, ontslagbrief
Tonnekreek, van der, Arie *1896, ontslagbrief
Het betreft een gesigneerde ontslagbrief, die stoker Arie bij vertrek van Hr. Ms. Heemskerk heeft ontvangen van de officier machinist, A.C. van der Haagen.
 
45
Tonnekreek, van der, Arie 1896, huwelijksaankondiging
Tonnekreek, van der, Arie 1896, huwelijksaankondiging
Verzoek aan de gemeente Vlissingen, waar Arie was 'gelegerd' bij 's Rijks Zeedienst, om het voorgenomen huwelijk af te kondigen.
 
46
Tonnekreek, van der, Arie, *1896, conduiteboek 1920
Tonnekreek, van der, Arie, *1896, conduiteboek 1920
Extract uit het conduiteboekje van de Koninklijke Marine met stamboeknummer 5839.
Signalement in 1915: lengte 1,723 mtr, rond aangezicht, gewoon voorhoofd, grijze ogen, ronde kin en donkerblond haar.
 
47
Tonnekreek, van der, Arie, 1896, verloving 1919
Tonnekreek, van der, Arie, 1896, verloving 1919
 
48
Tonnekreek, van der, Ewoud, *1885, passagierslijst 1930
Tonnekreek, van der, Ewoud, *1885, passagierslijst 1930
Passagierslijst van SS Statendam, vertrek uit Rotterdam op 10 april 1930 naar New York
 
49
Tonnekreek, van der, Ewoud, *1885, passagierslijst 1930 (2)
Tonnekreek, van der, Ewoud, *1885, passagierslijst 1930 (2)
2e deel van de passagierslijst
 
50
Tonnekreek, van der, Wessel Frederik, *1926, boek
Tonnekreek, van der, Wessel Frederik, *1926, boek
Wessel Frederik ('Ton') schrijft op hoge leeftijd een standaardwerk over strijkbouten.
 

    1 2 Volgende»